Aktuální články

Dotace poskytované městem

Klatovský zpravodaj 2/2021

Město Klatovy každoročně ze svého rozpočtu vyčleňuje nemalé finanční prostředky na podporu kultury a sportu.

V roce 2021 se bude  z programu „Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy“ rozdělovat celkem 800.000 Kč, z programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací“ částka 3.000.000 Kč. Dále budou poskytovány i dotace na účel určený žadatelem v žádosti (tzv. mimořádné dotace).

 

Dotace na účel určený žadatelem v žádosti (tzv. mimořádné dotace)

O dotaci z tohoto programu lze žádat  např. na významnou jednorázovou reprezentaci města v ČR a zahraničí v oblasti kultury a sportu, jednorázovou podporu sdružení zdravotně postižených, badatelskou a projektovou činnost  v oblasti historie  a kulturních památek města, nadregionální soutěže, apod. Žádosti o dotace z tohoto programu je možné průběžně podávat během celého roku.

 

Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy

Umožňuje žádat o dotace na konkrétní účel, kde je výše dotačního podílu  stanovena na max. 70 % celkových výdajů/nákladů na realizaci projektu.Žádosti o poskytnutí dotace lze podávat od 1. do 28. února 2021.

 

Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací

Umožňuje požádat o dotaci všem kulturním  a sportovním  organizacím, které mají sídlo na území města Klatov a sdružují k činnosti děti a mládež
do 18 let. Žádosti lze podávat  v jarním termínu od 1. do 31. března, v  podzimním termínu od 1. září do 10. října 2021.


Zásady pro poskytování dotací v oblasti kultury a sportu naleznete na internetových stránkách Městského úřadu v Klatovech. Zde lze získat i formuláře žádostí pro písemné nebo elektronické podání. Tiskopisy žádostí  jsou k dispozici i v sekretariátu místostarosty Ing. Martina Kříže a na odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ v Klatovech.

Ing. Alena Kunešová (vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu)

NAHORU