Aktuální články

Komplikace se studnami a s odběry podzemních vod

Klatovský zpravodaj 1/2021

Problematika zásobování vodou ze studní se v dnešní době stává čím dál častějším tématem, a to převážně v těch obcích, kde není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu a každá nemovitost si musí zajistit svůj vlastní zdroj pitné a užitkové vody. Cesta k vybudování takové studny a získání potřebných povolení však není vůbec jednoduchá.

V porovnání s předchozími lety zaznamenává Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství nárůst počtu žádostí o povolení staveb studní a o související povolení k odběru podzemních vod. Je nutno dodat, že v roce 2020 byl počet podaných žádostí zase o něco vyšší než v roce předešlém. Jednou z hlavních příčin tohoto vzestupného trendu jsou současné klimatické podmínky. V mnohých kopaných studnách, které nejsou budovány do takových hloubek jako studny vrtané, dochází postupným úbytkem vody až k jejich vysychání a lidé z velké části zvolí možnost zbudování studny nové, ale už ne kopané, nýbrž vrtané. Jsou obce na Klatovsku, jejichž obyvatelé používali k zásobování pitnou a užitkovou vodou z větší části kopané studny, a v letošním roce museli přistoupit k realizaci nových vodních zdrojů, protože v těch původních bylo nedostatečné množství vody nebo úplně vyschly. Lidé však nežádají o povolení nových vodních zdrojů jen z tohoto důvodu. Studny jsou mnohde jedinými možnými vodními zdroji pro novostavby rodinných domů nebo rekreačních objektů. Dále jsou studny povolovány i v obcích, kde je veřejný vodovod, například jako zdroje užitkové vody a pro zalévání zahrad a zeleně. Samozřejmě přednostně by lidé měli pro zálivku používat akumulovanou srážkovou vodu, ale v současné době je jí mnohdy nedostatek.

Nejvíce povolovanou variantou studny je studna vrtaná. Tento typ studny dosahuje několika desítek metrů hluboko, v malé míře jsou na Klatovsku evidovány i stometrové vrty. K povolení vrtané i kopané studny a odběru podzemních vod jsou mimo jiných dokladů zapotřebí dvě důležité věci: dokumentace stavebního záměru a vyjádření odborně způsobilé osoby, tedy hydrogeologa, na jejichž základě dojde k vydání, či nevydání daného povolení. Účastníky řízení o povolení jsou kromě žadatelů a příslušných obcí také další osoby, což mnohá řízení může komplikovat.

Nejčastějším důvodem k různým námitkám a připomínkám bývá strach lidí o ztrátu vody ve vlastních studnách, což je samozřejmě opodstatněné. Ale právě z těchto důvodů je jedním z podkladů hydrogeologický posudek, do něhož je účastníkům během řízení umožněno nahlédnout. Nezřídka pouhé prostudování posudku uklidní a žádné námitky či připomínky se nepodávají. S některými účastníky je dohodnuto, že bude provedeno měření hladiny vody v jejich studnách před zahájením a po ukončení vrtných prací. Bohužel se najdou i účastníci, se kterými není možné se dohodnout a kteří do řízení často promítají občanskoprávní či jiné spory, které se svými sousedy mají. Měli bychom si uvědomit, že právo na vodu nemají jen někteří z nás, ale my všichni a že voda je nás všech. Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů a všichni by měli myslet na to, že jednou budou potřebovat novou vrtanou studnu jako zdroj pitné a užitkové vody právě oni a účastníkem řízení o povolení bude naopak ten druhý.

Mgr. Karolína Hessová (Odbor životního prostředí, Referentka oddělení vodního hospodářství)

NAHORU