Aktuální články

Mariánská znamení na domech mají své kouzlo

Klatovský zpravodaj 8/2022

Vážení občané, nedávno se uskutečnila tradiční klatovská pouť, letos už konečně bez nejrůznějších omezení. Konal se staročeský jarmark na náměstí, nechyběl folklor, heligonkáři, stánky ani pouťové atrakce či poutní mše.

Když se podíváme do minulosti, uvědomíme si, že základ klatovské pouti tkví v uznání zázraku Panny Marie Klatovské v chalupě chudého ševce Ondřeje Hirschbergera z 8. července 1685. Tato událost byla opakovaně popsána a věřím, že je všem dostatečně známa. Do srpnového čísla našeho zpravodaje většinou píšu něco na odlehčení a tentokrát jsem si vybral téma zobrazování Panny Marie Klatovské na domech ve městě. Ostatně po těchto místech si můžete udělat i malou procházku.

Obliba kultu P. Marie v době baroka se promítala nejen do církevních staveb, ale i na světských budovách. Zvyk dávat obrazy a sošky Panny Marie na fasády domů zejména ve městech - a posléze i na průčelí selských stavení - získával až nezvyklou oblibu. Z toho pak převzaly i některé domy do svých názvů (domovních znamení) mariánské téma. Panna Marie se tak stala jakousi ochránkyní domu, ke které se obyvatelé stavení modlili a prosili ji, aby je uchránila od všeho zlého.

Úctu k obrazu P. Marii Klatovské povolil pražský arcibiskup a říšský hrabě Jan Bedřich z Valdštejna, který dal zpodobnění Panny Marie Klatovské osadit také na fasádu Valdštejnského paláce v Praze, kde je k vidění dodnes. To svědčí o významu události a jejím dopadu na město. Zpráva o zázraku se rychle šířila a do města od té doby proudily davy poutníků věřících v zázračnost obrazu. To pochopitelně přinášelo i užitek zdejším řemeslníkům, obchodníkům a hostinským. Mnozí z nich si také začali na své domy dávat obrazy P. Marie a tento zvyk se dochoval v Klatovech prakticky do současnosti.

Byla na domech v centru i na předměstích. Známe ji jednak ze starých fotografií na dnes už nestojících domech a další si můžeme stále prohlédnout. Některá z nich byla osazena i poměrně nedávno, což svědčí o tom, že zvyk starý několik století je stále živý. V Plánické ulici je jeden takový dům – čp. 69/I, kde byla podle obrazu pojmenována i trafika „U klatovské panenky“ (už neexistuje). Nejnovější je na domě čp. 164/I v Křížové ulici. Další je na fasádě zrekonstruovaného starého stavení čp. 87/IV ve Vídeňské ulici, kde je dnes lékárna U  Klatovské Madony.

Barokní obrazy svatých byly zpodobňovány ve štukových zrcadlech přímo na fasádě – jedno takové se nám dochovalo na domě čp. 62/III na Tylově nábřeží. Zde Madoně dělají po stranách společnost sv. Václav a sv. Florián. Nedaleko odtud je na rozhraní s  Nádražní ulicí dům čp. 57/III, kde se  dříve nacházel hostinec U Pytlíků. Zde objevíme obraz P. Marie Klatovské v drobné nice přímo ve štítu zarámovaný pod sklem. Podobně je instalován na domě čp. 370/II v Měchurově ulici či nedaleko na rodinném domě v Hammerschmiedtově ulici. Na fasádě domu ve Vídeňské ulici čp. 14/IV, kde byl dříve hostinec U Zeleného věnce, jsou vidět dvě zrezivělé plechové tabulky, na kterých byla zpodobněna P. Marie hned ve dvou verzích. Nedaleko odtud, na rohu ulic Vídeňské a  Podbranské, je také na domě čp. 32/IV.

Mariánské obrázky se také objevovaly i v okolní krajině - třeba jako svatý obrázek na stromě. Jedno takové místo bývalo na okraji Výhořice při cestě z  Lub na Loretu (červeně značená turistická trasa) a před několika lety bylo pěkně obnoveno. Samostatnou kapitolu pak tvoří obrazy P. Marie Klatovské v kostelech v okolí Klatov a  četné mariánské obrazy s vedutou našeho města, které najdeme například ve  sbírkách klatovského muzea.

Přeji Vám pohodový srpen a příjemnou dovolenou.

Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž (místostarosta města)

NAHORU