Aktuální články

Město Klatovy má řádný rozpočet na rok 2022

Klatovský zpravodaj 1/2022

Dámy a pánové, milí Klatované, zastupitelstvo schválilo na svém letošním posledním jednání řádný rozpočet města na rok 2022.

Dovolte mi, abych Vás informoval o jeho základních relacích. Ti z Vás, kteří by chtěli poznat rozpočet důkladněji, naleznou podrobné informace na webu města v části věnované rozpočtu.

Schválený rozpočet na rok 2022 je (již tradičně) koncipovaný jako provozní rozpočet. Obsahuje tedy jen minimální investiční příjmy a výdaje.  Jasně zobrazuje provozní přebytek, který rozpočet generuje. Tím říká, jaké peněžní zdroje jsou k dispozici na financování projektů a investic.

Základní parametry rozpočtu na rok 2022 popisuje tabulka:

Přebytek rozpočtu 2022 ve výši 124 mil. Kč doplněný o rozpočtové rezervy minulých let vytvoří celkový objem zdrojů, jimiž může město disponovat v následujícím období. Po posledním rozpočtovém opatření roku 2021 je aktuální rozpočtová rezerva 238,9 mil. Kč.

Disponibilní zdroje město použije zejména na investice, může jimi ale podpořit i oblast provozní a život města, bude-li to situace roku 2022 vyžadovat. Další výdaje a zejména investice budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními, a to podle toho, jaké priority té které investiční akci či projektu zastupitelstvo přisoudí. Každá rozpočtová změna bude muset být oprávněná, podložená argumenty a kvantifikovaná („spočítaná“, chcete-li). Díky tomuto postupu zůstává zastupitelstvu zřejmá kontrola nad rozpočtem.

Aktuální situace české ekonomiky je „mírně nepřehledná“. Důsledky covidové pandemie stále jen odhadujeme. Nebývalý, doslova raketový nárůst cen elektřiny a plynu se zdá být více než jednorázovým či sezónním výkyvem. Inflace, kterou „statistiky“ vyjadřují ve výši okolo 6 %, je ve skutečnosti zřejmě vyšší.  Ceny stavebních materiálů, stavebních prací a nemovitostí jsou na historických maximech.  Stát bude od nového roku hospodařit v systému tzv. rozpočtového provizoria. To vše představuje určitou nejistotu, která se může (pohříchu převážně negativně) promítnout do relací rozpočtu našeho města.

Přesto jsme byli názoru, že je možné a potřebné schválit řádný rozpočet. Je totiž důležité stanovit základní rozpočtové relace na straně příjmů a výdajů, vyjádřit a kvantifikovat předpokládaný („provozní“) rozpočtový přebytek. V minulosti jsme zodpovědně hospodařili. Proto máme nyní k dispozici zdroje, které nám, věříme, případné negativní ekonomické a rozpočtové vlivy pomohou zmírnit či eliminovat.

K rozpočtu přistupujeme s respektem k zásadě opatrnosti. Své finance nahlížíme realisticky, nenadhodnocujeme příjmy, nepodhodnocujeme výdaje. Věříme smlouvám, které máme uzavřeny, to se týká zejména oblasti energií. Město a jím zřízené organizace budou i v roce 2022 hospodařit v cenových relacích roku 2021. Elektřinu a plyn jsme nakoupili na burze v roce 2020 a ceny jsme „zafixovali“ na dva roky dopředu – tedy na roky 2021 a 2022. Věříme, že naši dodavatelé svým závazkům dostojí.

V provozním rozpočtu města na rok 2022 jsou dostatečné prostředky na opravy komunikací (jen na ně je připraveno 35 mil. Kč), na podporu městské hromadné dopravy 6,7 mil. Kč, na údržbu památek v péči města 1,3 mil. Kč, na městskou policii 15,3 mil. Kč. Rozpočet pamatuje i částkou 12 mil. Kč na fond dotací, z něhož jsou dle zásad města podporovány aktivity sportovní, kulturní i společenské. Nezapomínáme na integrované obce, ani na hasiče, nepodceňujeme krizové stavy a výdaje s nimi spojené. Neméně významné jsou částky, které město vynakládá na údržbu, úklid, řešení odpadů, ať už prostřednictvím své příspěvkové organizace Technické služby nebo svých odpadových společností. Celkový příspěvek našim organizacím (školy, knihovna, městský ústav sociálních služeb, městské kulturní středisko, technické služby, zimní stadion) dosahuje téměř 143 mil. Kč.

Věřím však, že jsme připraveni i na mimořádné situace, ostatně jako tomu bylo i ve dvou minulých letech.

Základní relaci rozpočtu – ve srovnání s rozpočty minulými – ilustruje tabulka:

Kromě základního rozpočtu na rok 2022 zastupitelstvo schválilo i první rozpočtové opatření nového roku. Jím mimo jiné přidělilo částku 11,8 mil. Kč na další etapu regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, 2,7 mil. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení, 16,3 mil. Kč na dopravní stavby, jimiž se město bude podílet na obchvatu Klatov, 27,1 mil. Kč na rekonstrukci Domažlické ulice (včetně veřejného osvětlení a vodohospodářské infrastruktury), 16,3 mil. Kč na „průtah“ Štěpánovicemi atd. Celkem tak zastupitelstvo rozhodlo o prvních investicích roku 2022, jejichž výše dosahuje téměř 80 mil. Kč.

Přeji Vám krásné, požehnané Vánoce a v novém roce štěstí, zdraví, spokojenost.

Ing. Václav Chroust

Ing. Václav Chroust (místostarosta města)

NAHORU