Aktuální články

Místní akční skupina chystá novou strategii pro Pošumaví

Klatovský zpravodaj 3/2021

S končícím programovacím obdobím Evropské unie musí místní akční skupiny upravit své strategie komunitně vedeného místního rozvoje vytvořené pro období 2014-2020.

Město Klatovy je členem Místní akční skupiny (MAS) Pošumaví, která zahrnuje oblast Klatovska, Kdyňska, části Plzně jihu, Horažďovicka a Sušicka. MAS sdružuje obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace a jejím hlavním smyslem je rozvoj daného území s využitím dotačních možností. Její sídlo je v bývalém dominikánském klášteře v Plánické ulici v Klatovech.

V současné době MAS připravuje novou strategii do roku 2027, v rámci které bude vyhlašovat nové výzvy k podání žádostí o dotace na konkrétní projekty. Aktuálně MAS shromažďuje data, nápady a názory k dalšímu zpracování. V průběhu března a dubna se uskuteční online setkání s odbornou veřejností nad řadou témat, kterým se strategie věnuje. Podrobnosti najdete na www.masposumavi.cz. Pokud máte podněty týkající se konkrétních rozvojových potřeb Pošumaví, můžete je zasílat na e-mail strategie@masposumavi.cz.

V uplynulém období bylo možné prostřednictvím MAS čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. Dotace jsou určeny zejména pro obce, neziskové organizace, zemědělce a pro podporu podnikání na venkově. Z prvně jmenovaného programu byly podpořeny projekty zaměřené na národní kulturní památky, vybavení hasičů, zvýšení bezpečnosti osob v dopravě, mobilitu sociálních služeb, vytvoření územních studií či na zlepšení školních zařízení. V Klatovech byla podpořena například výstavba chodníku v Tupadlech, úprava expozice v Klatovských katakombách či nákup automobilů pro pečovatelskou službu Městského ústavu sociálních služeb. Druhý program je orientován na projekty z oblasti zemědělství, lesnictví a venkova. Z Operačního programu Zaměstnanost se podařilo podpořit například projekt “Rozvoj komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním v oblasti MAS Pošumaví v návaznosti na reformu psychiatrické péče” zapsaného spolku Ledovec. Sídlo této služby, která byla aktuálně spuštěna, je v objektu bývalé polikliniky v Klatovech. Podporu na projekt „Terénní program a poradenství na území MAS Pošumaví“ získala také obecně prospěšná společnost Člověk v tísni a k realizaci byly vybrány i další zajímavé projekty.

Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž (místostarosta města)

NAHORU