Aktuální články

Obce Klatovska – Křištín

Klatovský zpravodaj 11/2022

Křištín je malebná obec pod hřebenem kopce Babí hora (606 m n. m.), uprostřed polozavřeného údolí, jímž protéká Srbický potok.

Nachází se cca 7 km jihovýchodně od Klatov a prochází jím cyklotrasa číslo 2285 a turistická červeně značená cesta z Klatov do Velhartic. V obci je 26 popisných čísel a žije zde okolo 35 trvale přihlášených obyvatel. Katastr obce zabírá plochu cca 1,6 km čtverečních.

V centru obce je svažitá náves, jíž dominuje kulturní památka kostel sv. Matouše. Kostel byl postaven v roce 1361, má čtvercovou loď, která je spojena raně gotickým portálem s užším presbytářem, vytvořeným pěti stranami osmibokého hranolu s vnějšími opěráky. Jedná se o gotickou stavbu s žebrovou klenbou v presbytáři. V polích této klenby je zachována velmi zajímavá výzdoba, kde na hvězdné obloze jsou vyobrazeni proroci se stuhami s nápisy, andělé a zvířata. V presbytáři je instalován oltář a na podlaze před ním jsou uloženy tři náhrobní kameny. V západní části kostelní lodi je postaven dřevěný kůr, jemuž vévodí varhany. I loď kostela byla vyzdobena nástěnnými malbami, pravděpodobně z počátku 16. století, jejichž fragmenty lze spatřit před presbytářem, pod částečně odstraněnou omítkou.  Další nástěnné malby jsou ukryty v podkroví na zdech nad sníženým stropem lodi kostela. Na hřebeni střechy kostela v západní části je malá osmiboká věž se dvěma zvony.

Podle záznamů v obecní kronice byla v roce 1909 provedena důkladná oprava tohoto kostela vč. výměny varhan. Další rozsáhlou opravu uskutečnili svépomocnou formou místní občané v roce 1984. Byl vyklizen půdní prostor, zejména suť nad klenbami presbytáře, narušená konstrukce věže nad střechou byla rozebrána a nově zrekonstruována vč. nového oplechování a kostel byl opatřen novou fasádou. Před necelými 15 roky byla odbornou firmou opravena střecha kostela. Byla vyměněna část krovové konstrukce, která byla napadena houbou dřevomorkou a na kompletně ošetřený krov položena nová krytina z pálených tašek bobrovek. Při této příležitosti byla také věž opatřena novým nátěrem.

Historická stavba kostela je zasazena v centru dvora, který je obehnán kamennou zdí se zastřešenou brankou. Tento uzavřený prostor původně sloužil jako hřbitov, a to až do doby, kdy nad východním cípem obce byl postaven hřbitov nový. Ten má obdélníkový půdorys, který je ohraničen masivní zdí z černého kamene. Uprostřed hřbitova je postaven žulový kříž s deskou na podstavci s datem 24. 9. 1944, upomínající jeho zbudování. Výraznou dominantu na jihozápadním výběžku obce představuje budova bývalé školy. Byla vystavěna v roce 1901 a svému účelu sloužila až do roku 1966. Pro zajímavost lze například uvést, že ve školním roce 1939 – 1940 navštěvovalo školu celkem 59 žáků s převahou dívek anebo další pozoruhodnost, že v roce 1952 tato škola získala první místo v krajské soutěži ve sběru padaného ovoce a jako odměnu obdržela promítací filmový přístroj. Mnoho let po svém zrušení tato významná budova nenacházela účelné využití a až s přechodem obce pod klatovskou správu bylo rozhodnuto o jejím dalším využití, a to prodejem její menšinové části na bytovou jednotku. Většinovou část si na základě podnětu osadního výboru ponechalo město Klatovy. Tato část pak prošla několika vlnami postupné rekonstrukce, na jejichž základě má obec nyní k dispozici velkou společenskou místnost s vlastním zázemím. Pořádají se zde různorodé akce a setkání pro občany, jakými jsou veřejné schůze Osadního výboru Střeziměř a Křištín a výroční valné hromady místních sborů dobrovolných hasičů. Svého času nabízela i vhodné prostředí pro činnost kolektivu mladých hasičů, jako dobrý předpoklad pro rozvoj spolkové aktivity SDH Křištín.

Velmi známý je rovněž Hostinec u Mundlů na návsi v Křištíně, který bohužel již neslouží svému účelu, ale v době svého provozu se zde konaly vyhlášené hasičské plesy a veselice. V roce 1985 zde byl natočen televizní hudební pořad Růže, růže červená.

O historii a činnosti obce lze mnoho vyčíst z obecní kroniky, která byla založena roku 1925. Zde se dovídáme, že v roce 1900 čítal Křištín 19 domů a 107 obyvatel. Do roku 1903 byla obec Křištín součástí veleobce nazvané: Spojené obce Křištín, Střeziměř, Dobrá Voda, Srbice a Oujezdec. Úřední pečeť zněla na jméno Křištín a tak obec Křištín byla v popředí. Roku 1902 byla podána žádost o rozloučení veleobce. Rozloučení bylo povoleno a tím byla rozdělena na dvě politické obce Křištín s osadami Střeziměř a Dobrá Voda a další politickou obec Srbice s osadou Oujezdec. První volby v politické obci Křištín byly provedeny v prosinci 1902 a volby představenstva v květnu 1903. Prvním starostou obce byl zvolen Josef Bejvančický - rolník v Křištíně, který v této funkci působil až do 1. prosince 1912. V roce 1902 byla v Křištíně zřízena obecní knihovna. V roce 1910 měl Křištín 130 obyvatel, Střeziměř 107 a Dobrá Voda 53 obyvatel. Od 1. 7. 1985 je Křištín částí města Klatovy.

Obci velmi prospívá občanská aktivita na základě dlouhodobé, oboustranně výhodné spolupráce místních spolků se samosprávou. Na tomto základě byla postavena nová hasičská zbrojnice v roce 1973 a jak již bylo dříve zmíněno, postupně byla kompletně zrekonstruována obecní část budovy bývalé školy a mimoto v roce 1984 byla za aktivního přispění místních občanů opravena fasáda, věž a okolí kostela a o rok později i interiér kostela sv. Matouše. Všechny tyto akce byly provedeny svépomocně místními občany, bez nároku na odměnu, za materiálního zabezpečení vlastníka staveb. Aktivní a nezištné zapojení místních občanů do realizace těchto akcí rozhodující měrou umožnilo jejich uskutečnění.

Vedoucí aktivitu v tomto směru vyvíjí Sbor dobrovolných hasičů Křištín. Sbor byl založen  roce 1944. V době svého založení čítal 18 členů činných a několik přispívajících. Sbor byl sice založen, ale stříkačku ani jiné nářadí zpočátku neměl. Byly opatřeny pouze pracovní obleky, helmy a sekyrky a proveden nejnutnější výcvik. V roce 1946, po zrušení hasičského sboru v Červeném Dřevě, byla sboru přidělena stříkačka FLADER 4 (vyrobena v r. 1935). Aby mohla být užívána při požárech v okolí, sbor opatřil dvoukolový americký vůz v ceně 7 tis. Kčs. Stříkačka FLADER byla využívána pro výcvik mužstva a při požárních soutěžích, a to až do pořízení stříkačky PS 8 a později i PS 12. Dodnes ji můžeme plně funkční zhlédnout při ukázkách historické techniky při slavnostních příležitostech.

Družstvo SDH Křištín se aktivně zúčastňovalo hasičských soutěží. Za nejúspěšnější můžeme pokládat rok 1969, kdy soutěžní družstvo postoupilo z prvního místa okresního kola do krajského kola v Sušici. O několik let později v soutěžích působilo také družstvo žen, složené z členek SDH Křištín a SDH Střeziměř. V dalších letech soutěžní činnost zaznamenala útlum a postupně se navracela až v 90. letech, kdy se každoročně zúčastňovalo soutěžní družstvo mužů okrskových soutěží. V roce 2003 byl založen kolektiv mladých hasičů, složený z dětí od pěti do patnácti let. Kolektiv během let tvořily děti nejen z Křištína, ale také ze Střeziměře, Srbic, Mochtína a Klatov. Práce s mládeží byla intenzivní, náročná, ale i krásná a přinesla výsledky. Kolektiv mladých hasičů se pravidelně umisťoval v první desítce v rámci hry Plamen. V dnešní době je mnoho těchto členů již dospělých a v "hasičině" se angažují i nadále, a to i v okolních sborech.

V roce 2016 se díky nově přijatým členům podařilo sestavit soutěžní tým mužů, který postoupil z okrskové soutěže do dalšího vyřazovacího kola před okresní soutěží. Nově sestavený a motivovaný tým se rozhodl zúčastnit i Pošumavské hasičské ligy. Od té doby se družstvo mužů pravidelně zúčastňuje soutěží nejen v rámci PHL a soutěží v rámci oslav výročí sborů, ale také soutěží v rámci Chodské noční hasičské ligy. Nejvýznamnějším úspěchem je umístění na 4. místě v této soutěži zařazené do kategorie požárního sportu. V roce 2021 se jeden člen SDH Křištín úspěšně zapojil do soutěže TFA (nejtvrdší hasič přežije), která je velmi fyzicky i psychicky náročná. Díky členům SDH Křištín probíhá každoročně několik kulturních akcí pro všechny věkové kategorie, jakými jsou dětský den, stavění májky, pouťové oslavy, vepřové hody, rozsvěcování vánočního stromečku apod. Sbor se podílí i na udržování příjemného prostředí v obci a jejím bezprostředním okolí.

Dalším spolkem, působícím na území obce, je Myslivecké sdružení Boudovka, jehož činnost již byla zmíněna při představování obce Střeziměř. O tom, že Křištín je krásná vesnička, kde žijí lidé s dobrým srdcem, můžeme slyšet v písničkách Křištíne, Křištíne nebo Křištínská polka či Křištínská hospoda a také v nejnovější písni Křištínský hasičí.

Na samý závěr bych chtěl za osadní výbor vyjádřit velké poděkování všem občanům Křištína a zejména členům místních spolků za vynikající spolupráci.

Josef Holeček (předseda osadního výboru)

NAHORU