Aktuální články

Opravy komunikací

Klatovský zpravodaj 11/2023

I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba (Východní obchvat Klatov) – hlavní investor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dopravní omezení související s výstavbou:

cyklostezka Luby v úseku most „Beneš“ – MK k vlakovému nádraží

– výstavba mostů přes železniční trať, cyklostezku a Drnový potok – od 11. 07. 2022 je cyklostezka uzavřena, objízdná trasa pro cyklisty je vyznačena v terénu, je možno použít i trasu MK Pod pilou-ul. 5. května-vlakové nádraží Luby

Žádáme uživatele stezky, aby dodržovali dopravní značení a z bezpečnostních důvodů nevstupovali do staveniště.

silnice č. III/11766 a železnice na Točník, silnice č. II/191 na Ostřetice, silnice č. III/19122 na Ostřetic

– výstavba mostů přes silnici

účelová komunikace mezi zahrádkářskými koloniemi „Na Rozhrání“ a „U lomečku“ – výstavba přeložky silnice č. I/27

účelová komunikace mezi bývalými kasárnami v Plánické a sil. III/19122 na Ostřetice (panelka)

– výstavba mostu – od 06. 02. 2023 je komunikace uzavřena

silnice I/22 – výjezd na Horažďovice

– dopravní omezení, spočívající v převedení dopravy na souběžnou provizorní komunikaci

MK Suvorovova – úsek od samoobsluhy po štíty domů čp. 622-623 + prostranství před domy čp. 618 a 619, 620 a 62

Celoplošná oprava povrchu vozovky, chodníků a parkovacích ploch, oprava odvodnění, výměna sloupů a lamp veřejného osvětlení.

Stavba je prováděna za úplné uzavírky dotčených úseků. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je umožněn. Uživatelé parkovišť dotčených stavbou mohou parkovat v sousedních lokalitách. Termín provedení: 18. 09. – 15. 11. 2023

MK Kal – ke hřišti

Celoplošná oprava povrchu komunikace od rozvodny ke hřišti z penetrace. Termín provedení: jeden týden v průběhu měsíce listopadu

MK Kal

Výsprava propadlých míst na silnici v obci.

Termín provedení: v období od 23. 10. do 15. 11. 2023

MK Nádražní – příjezdy ke garážím

Celoplošná oprava povrchů příjezdových komunikací a prostor před garážemi z penetrace. Odvedení dešťových vod žlábkem do uliční vpusti.

Termín provedení: jeden týden v průběhu měsíce listopadu

MK Koldinova

Oprava povrchu a podkladních vrstev poškozených míst pravého jízdního pruhu od okružní křižovatky ve směru jízdy do centra města. Termín provedení: v období od 23. 10. do 15. 11. 2023

Chodník podél požární nádrže Vícenice

Oprava chodníku výměnou vyžilých desek a žlabovnic podél nádrže. Termín provedení: od 23. 10. do 10. 11. 2023

MK Sobětice

Oprava povrchu příjezdové komunikace k čp. 64.

Termín provedení: v období od 16. 10. do 15. 11. 2023

Vnitroblok od Koldinovy ulice

Oprava povrchu před vjezdy a garážemi z polovegetačních tvárnic.

Termín provedení: v období od 30. 10. do 30. 11. 2023

Vnitroblok od Wolkerovy ulice

Oprava povrchu příjezdové komunikace z asfaltu a před garážemi z polovegetačních tvárnic.

Termín provedení: v období od 30. 10. do 30. 11. 2023

Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:

František Kocfelda 376 347 234, fkocfelda@mukt.cz

Tomáš Popelík 376 347 235, tpopelik@mukt.cz

Tomáš Denk 376 347 230, tdenk@mukt.cz

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení

František Kocfelda (vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy)

NAHORU