Aktuální články

Opravy komunikací

Klatovský zpravodaj 4/2024

I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba (Východní obchvat Klatov) – hlavní investor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dopravní omezení související s výstavbou:

• Cyklostezka Luby v úseku most „Beneš“ – MK k vlakovému nádraží

– výstavba mostů přes železniční trať, cyklostezku a Drnový potok

– od 11. 7. 2022 je cyklostezka uzavřena

Žádáme uživatele stezky, aby dodržovali dopravní značení a z bezpečnostních důvodů nevstupovali do staveniště.

V době od 15. 4. do 15. 7. 2024 dojde k úplné uzavírce MK Luby-Sobětice.

• silnice č. III/11766 a železnice na Točník, silnice č. II/191 na Ostřetice – výstavba mostu

• silnice č. III/19122 na Ostřetice – výstavba mostů přes silnici – částečná uzavírka silnice

• účelová komunikace mezi zahrádkářskými koloniemi „Na Rozhrání“ a „U lomečku“ – výstavba přeložky silnice č. I/27

• účelová komunikace mezi bývalými kasárnami v Plánické a sil. III/19122 na Ostřetice (panelka) – výstavba mostu – od 6. 2. 2023 je komunikace uzavřena

• silnice I/22 – výjezd na Horažďovice – dopravní omezení, spočívající v převedení dopravy na souběžnou provizorní komunikaci

• silnice III/1861 na Čínov – výstavba okružní křižovatky, silnice je uzavřena v termínu od 15. 3. do 14. 4. 2024 v úseku mezi vjezdem do areálu školní farmy a odbočkou k rodinným domům, objízdná trasa bude vedena po silnici II/186, obslužnost autobusové zastávky v Čínově bude zajištěna

V době od 15. 4. do 14. 6.2024 bude na silnici III/1861 uzavřen úsek mezi odbočkou k bytovým domům čp. 425 a 614 a křižovatkou se silnicí II/186.

Objízdná trasa bude vedena po silnici II/186. Obslužnost autobusové zastávky v Čínově bude zajištěna. Na silnici II/186 bude zároveň zřízen kyvadlový provoz.

MK Suvorovova – úsek od samoobsluhy

od štítů domů čp. 622-623 po výjezd do Plánické ulice

Celoplošná oprava povrchu vozovky, chodníků a parkovacích ploch, oprava odvodnění, výměna sloupů a lamp veřejného osvětlení. Stavba je prováděna za úplné uzavírky dotčených úseků. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je umožněn. Uživatelé parkovišť dotčených stavbou mohou parkovat v sousedních lokalitách. Termín provedení: 2. 3.–2. 5. 2024

MK ulice Pod Vrškem – úsek Dukelská – Borská

Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, povrchů chodníků a silnice. Stavba je prováděna za úplné uzavírky dotčené komunikace, přístup pro pěší do sousedních nemovitostí je zabezpečen.

Termíny provedení: vodovod + kanalizace: 26. 2.–17. 5. 2024

plynovod: 2. 4.–30. 5. 2024

VO + povrchy: 2. 5.–14. 6. 2024

Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních mučedníků - Ječná

Stávající chodník bude rozšířen na 3 m a jeho využití bude jako společná

stezka pro pěší a cyklisty. Součástí bude i výměna sloupů a lamp veřejného osvětlení. V rámci vymezeného pracovního místa dojde k částečnému omezení provozu na silnici I/22 v Puškinově ulici.

Termín provedení: 2. 4.–31. 5. 2024

Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Ječná – čerpací stanice

Stezka je navržena v místě stávajícího příkopu, součástí stavby bude realizace vodovodu a splaškové kanalizace k sousedním nemovitostem, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace. Stavba bude provedena za částečného omezení provozu na silnici I/22. Bude realizován kyvadlový provoz. Stavba bude koordinována se stavbou obchvatu města.

Termín provedení: 15. 4.–29. 8. 2024

Cyklostezka Luby – Sobětice

Výstavba nové cyklostezky podél bezejmenného potoka, která propojí Luby a Sobětice, především pro cyklistickou dopravu, ale i pro pěší, případně pro bruslaře na kolečkových bruslích. Účelová komunikace k RD čp. 169 bude uzavřena.

Termín výstavby: 2. 4.–30. 6. 2024

MK ulice Kličkova

Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, povrchů části chodníků a silnice. Stavba bude provedena za úplné uzavírky dotčené komunikace, přístup pro pěší do sousedních nemovitostí bude zabezpečen.

Termíny provedení:

vodovod: 29. 4.–14. 6. 2024

VO + povrchy: 3. 6.–12. 7. 2024

MK ulice Na Bělidle, úsek Havlíčkova- vojenská ubytovna

Rekonstrukce vodovodu, veřejné osvětlení, povrchy chodníku a silnice. Stavba je prováděna za úplné uzavírky dotčené komunikace, přístup pro pěší do sousedních nemovitostí je zabezpečen.

Termíny provedení:

VO + povrchy: 29. 4.–31. 5. 2024

Parkoviště vnitroblok Tyršova ulice

Výstavba kolmých parkovacích stání před čp. 334, 335. Stavba bude provedena za úplné uzavírky přilehlé komunikace.

Termín provedení: 2. 4.–31. 5. 2024

Chodník Nádražní ulice, úsek Dukelská - viadukt pro pěší

Celoplošná oprava povrchu chodníku. Stavba bude provedena po částech za úplné uzavírky chodníku. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Termín provedení: 10. 4.–30. 4. 2024

Připravujeme:

MK ulice Borská

Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, povrchů chodníků a silnice. Stavba bude provedena za úplné uzavírky dotčené komunikace, přístup pro pěší do sousedních nemovitostí bude zabezpečen.

Termíny provedení:

vodovod + kanalizace: 1. 5.–30. 6. 2024

plynovod: 1. 5.–31. 5. 2024

VO + povrchy: 17. 6.–9. 8. 2024

Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:

• František Kocfelda, 376 347 234, fkocfelda@mukt.cz,

• Tomáš Popelík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz,

• Tomáš Denk, 376 347 230, tdenk@mukt.cz.

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení

František Kocfelda (vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy)

NAHORU