Aktuální články

Představujeme: Hospodářský odbor

Klatovský zpravodaj 11/2021

Hospodářský odbor patří, co do počtu zaměstnanců, mezi nejmenší odbory MěÚ v Klatovech, ale svým rozsahem zajišťuje široké spektrum různých činností a úkolů na úseku státní správy i samosprávy.

Mezi hlavní činnosti odboru patří zpracování plánu investičních akcí v oblasti nové výstavby a rekonstrukcí komunikací včetně jejich technické vybavenosti, zabezpečuje hlavní prohlídky mostů a lávek a dále zpracovává plán neinvestičních akcí. V oblasti nové výstavby a údržby komunikací a jejich vybavenosti prochází rozpočtem odboru velké množství finančních prostředků, neboť hospodářský odbor rovněž zajišťuje vypracování příslušné projektové dokumentace na jednotlivé stavby, jejich schvalování ve smyslu stavebního zákona, podklady pro zadávání veřejných zakázek, smluvní vztahy na úseku investiční a neinvestiční výstavby, realizaci těchto akcí, výkon stavebního dozoru investora a přijímá opatření k ochraně místních komunikací a veřejných účelových komunikací v souvislosti s činností jiných investorů.

Mezi hlavní projekty, které byly v letošním roce realizovány, patří rekonstrukce Pražské ulice – Rybníčky a prodloužení obytné zóny Luby U Pily. Hospodářský odbor spolupracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  na přípravě a realizaci projektů „I/27 - průtah Štěpánovicemi“, jehož realizace byla zahájena letos (práce spojené s odvodněním komunikace) s termínem dokončení 11. 6. 2022, „I/22 Klatovy - Domažlická ulice“, jehož realizace započne 14. 3. 2022 s termínem dokončení nejpozději do 30. 6. 2022 a projekt „Přeložka I/27 – 1. stavba“, jehož realizace započne ještě v tomto roce.

Hospodářský odbor spravuje městské tržnice, organizuje klatovskou pouť, povoluje prodeje na veřejném prostranství včetně krátkodobých prodejních a reklamních akcí. Rozhoduje o záborech veřejného prostranství, umístění inženýrských sítí, prodejních stáncích, výkopech, záborech pro umisťování reklam typu „A“ a o omezení obecného užívání uzavírkami.

Mezi další činnosti odboru patří výdej parkovacích karet a výběr poplatků za ně v jednotlivých zónách města a výběr ostatních místních poplatků (za umístění tržních stánků, záborů veřejného prostranství, výkopů a reklamy).

Zaměstnanci hospodářského odboru jsou zkušení a svědomití odborníci, využívající svých znalostí z oblasti stavebnictví, projektování, financování. Výkon pracovních činností zaměstnanců vyžaduje neustálé prohlubování vědomostí v legislativě, zejména té, která řeší problematiku pozemních komunikací a správního řízení. Neméně důležité je sledování vývoje nových stavebních trendů, moderních technologií a pracovních postupů v oblasti výstavby a oprav komunikací, neboť mezi jejich povinnosti také patří zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek, směrnic a nařízení města na svém úseku. Zaměstnanci hospodářského odboru se rovněž podílejí na vzniku a aktualizaci strategických dokumentů města Klatovy, jako jsou Generel dopravy a územní plán obce.

Zvláštní kapitolou činnosti hospodářského odboru je zajištění dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou, uzavírání smluv s dopravci, udělování licencí k provozování jednotlivých autobusových linek městské hromadné dopravy, schvalování jízdních řádů a výkon státního dozoru nad městskou hromadnou dopravou. Od 1. 7. 2021 je do programu Integrované dopravy Plzeňského kraje zařazena i klatovská městská hromadná doprava. V současné době je možné si v autobusech MHD zakoupit přestupní jízdenky, které v rámci své zónové a časové platnosti platí i v autobusech a vlacích ostatních dopravců. Jízdenky zakoupené v příměstských autobusech, vlacích a rychlících je možné využít také pro cestu i v klatovské městské hromadné dopravě.

Hospodářský odbor velmi úzce spolupracuje s pracovníky odboru rozvoje města v oblasti majetkoprávního vypořádávání staveb pozemních komunikací, připravy veřejných zakázek a žádostí o dotace z různých fondů. Dalším důležitým partnerem hospodářského odboru jsou Technické služby města Klatov, se kterými jsou koordinovány plány oprav komunikací, veřejného osvětlení apod.

Neméně důležitá je velmi dobrá součinnost hospodářského odboru s vedením města. Našim společným cílem je dosažení kvalitní dopravní infrastruktury a spokojenosti občanů ve všech činnostech, které odbor hospodářský zajišťuje. Závěrem chci poděkovat Vám všem za podněty a konstruktivní spolupráci při zlepšování životních podmínek občanů Klatov a našich integrovaných obcí. Bez Vaší spolupráce by plnění našich úkolů bylo velmi obtížné.

Mgr. Václav Prais (vedoucí hospodářského odboru)

NAHORU