Aktuální články

Představujeme: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Klatovský zpravodaj 10/2021

Milí Klatované, ráda bych Vás touto formou seznámila s činností odboru sociálních věcí a zdravotnictví zdejšího úřadu.

Náš odbor najdete ve 4. a 5. patře rohové budovy klatovského náměstí na adrese Vídeňská 66/I. Všem klientům můžeme nabídnout bezbariérový přístup do budovy i kanceláří. A protože bariéry nevnímáme pouze jako stavební překážky, snažíme se, aby naše služby byly dostupné i dalším klientům se specifickými potřebami. Pro osoby se sluchovým hendikepem jsme při jednání schopni zprostředkovat  on-line tlumočení do znakového jazyka.

Většinu agend, které vykonáváme, na úřad přenesl stát a v  menší míře se zabýváme samosprávou města. Historicky se náplň činností odboru měnila spolu s legislativními změnami v sociální oblasti. Od r. 2012 už u nás nevyřídíte výplatu dávek hmotné nouze ani příspěvku na péči. Tyto agendy se přesunuly pod úřady práce. I přes úbytek agend i zaměstnanců nám zůstal velký objem práce, který zajišťuje tým dvaceti pracovníků.  V rámci výkonu státní správy mají terénní sociální pracovnice na starost klienty či celé rodiny v území obce s rozšířenou působností. Toto území zahrnuje 44 obcí od Vřeskovic po Železnou Rudu.

Odbor máme rozdělený na dvě oddělení, jejichž činnost Vám postupně přiblížím.

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Zhruba 2/3 z celkových činností odboru tvoří agenda oddělení sociálně-právní ochrany dětí, na kterém pracuje 13 sociálních pracovnic. Jejich nejčastějším úkolem je chránit práva dětí v soudních řízeních, v nichž se řeší záležitosti dítěte.  Dále poskytujeme sociálně-právní ochranu dětem ohroženým, zanedbaným, týraným, dětem v náhradní rodinné péči či s nařízenou ústavní výchovou. Také pracujeme s dětmi, které se dopustily protiprávního jednání nebo mají závažné výchovné problémy. Poskytujeme poradenství rodičům, zprostředkováváme odbornou pomoc a spolupracujeme s řadou státních a nestátních institucí. V běžném roce se věnujeme přibližně 800 rodinám s dětmi.

Součástí agendy je též náhradní rodinná péče, kde pracujeme jak s dětmi v pěstounských rodinách, tak s těmi, které směřují do péče adoptivních rodičů. Jen v pěstounské péči či v péči jiných osob než rodičů máme přes 100 dětí. Na pracovnice pro náhradní rodinnou péči se také může obrátit každý, kdo by se chtěl stát pěstounem nebo adoptivním rodičem.

Sociálně-právní ochranu dětem zajišťujeme nepřetržitě 365 dnů v roce. Jsme připraveni pomoci dětem, kterých se dotkne nějaká mimořádná situace na straně rodičů nebo jiné osoby, která o dítě pečuje. Může to být nenadálá hospitalizace rodiče, úraz, konflikt v rodině apod.

Při naší práci je pro nás velmi důležitý způsob komunikace s dětmi. Sociální pracovnice pracují s dětmi různých věkových kategoriích, v různých životních etapách, od zanedbávaných a týraných dětí po agresory.  Snažíme se, aby prostředí na úřadě bylo pro děti přívětivé a umožnilo jim uvolněnou atmosféru při řešení jejich nelehkých životních situací.  Všechny kanceláře jsme vybavili dětským koutkem a máme k dispozici i samostatnou komunikační místnost pro pohovory s dětmi.  Sociální pracovnice využívají při rozhovorech různé komunikační dovednosti, edukativní hry či hračky, a to vždy s ohledem na věk, rozumové schopnosti a psychický stav dítěte. Za zmínku určitě stojí i tzv. komunikační bedna. Jedná se o soubor pracovních listů, her a hraček, které nabízí nekomplikované a nápadité způsoby, jak komunikovat s dítětem o někdy náročných tématech a usnadňují diskuzi týkající se zjištění jeho názoru, přání a pocitů.

V Klatovech také zajišťujeme veškerý sociálně-právní servis v případě umístění miminka v babyboxu.  Babybox byl v našem městě zřízen v roce 2009. Nejprve byl umístěn v areálu staré nemocnice, momentálně je poblíž vjezdu do monobloku nové nemocnice. První miminko v něm bylo nalezeno v r. 2019. Zdravá holčička velmi brzy našla domov v milující adoptivní rodině.

 

Oddělení sociální péče a pomoci

Sociální pracovnice tohoto oddělení orientují své služby a pomoc na dospělé klienty a najdete je ve 4. patře. Na sociální pracovnice se může obrátit každý, kdo potřebuje pomoc či radu v nejrůznějších životních situacích, např. při vyhledání vhodných sociálních služeb pro sebe či člena rodiny, pomoc s orientací v dávkových systémech, pomoc v souvislosti se zdravotním stavem, při hledání zaměstnání či v bytové nouzi. Sociální pracovnice také aktivně vyhledávají v terénu klienty, kteří by potřebovali pomoc sociálních služeb, ale sami si tyto záležitosti už nezvládají zařídit.

Připraveni jsem rovněž v situacích, kdy nemoc nebo úraz nedovolí seniorovi vyzvedávat svůj důchod na poště. V takovém případě vyřizujeme tzv. zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění pro jinou osobu z rodiny klienta.

Na naše pracovnice se rovněž můžete obrátit, pokud jste držitelem průkazu ZTP a potřebujete vydat parkovací průkaz. K vyřízení je potřeba přinést občanský průkaz, průkaz ZTP, fotografii a při výměně i stávající parkovací průkaz. Nový vám rádi vyhotovíme na počkání.

Specifickou formou pomoci je také agenda sociálního kurátora pro dospělé, který zaměřuje svou pozornost na klienty přicházející z výkonu trestu, ale i na děti, které dovršily zletilost v dětských domovech či výchovných ústavech.  Klientům nabízíme různorodou pomoc, nejčastěji při hledání bydlení, zaměstnání, vyřízení dokladů a podobně.

Na oddělení sociální péče a pomoci také realizujeme služby spojené s veřejným opatrovnictvím osob omezených ve svéprávnosti, u kterých soud opatrovníkem jmenoval město Klatovy. Těmto klientům vyřizujeme veškeré záležitosti, kterými nás soud pověří. Tato práce zahrnuje zejména jednání se všemi úřady, správu majetku, zajištění zdravotní péče či zajištění osobních potřeb.

Pracovnice odd. sociální péče a pomoci Vám také budou nápomocny, pokud se rozhodnete podat žádosti do bytů v Domech pro seniory na adresách Podhůrecká 813/III a Masarykova 391-393/III (Eroplán) nebo žádosti o byty v sociálním bydlení a do ubytovny v Zahradní ulici. Žádosti jsou v elektronické podobě dostupné na webových stránkách města nebo je možné je osobně vyplnit na našem odboru.

Další činností, které se věnujeme, je komunitní plánování sociálních služeb v celém regionu Klatovska. Je to způsob, jak zjistit, jaké sociální služby obyvatelé regionu potřebují, a hledat možnosti, jak zabezpečit jejich dostupnost. Tato problematika je momentálně zpracovávána v projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“.  Všechny informace o projektu jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách města v sekci Komunitní plánování. Projekt je otevřený veřejnosti a své podněty, týkající se potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb na Klatovsku, může uplatnit každý.  Abyste získali lepší přehled o organizacích, které v Klatovech poskytují sociální služby, máme v plánu Vám v následujících číslech zpravodaje jednotlivé služby představit.

A protože v názvu našeho odboru nejsou jen sociální věci, ale i zdravotnictví, musím pro pořádek dodat, že v oblasti zdravotnictví nám zákon ukládá pouze jednu kompetenci.  Tou je služba lékařům, kterým vydáváme recepty na specifické léčivé přípravky.  Závěrem bych ráda využila tuto možnost pro poděkování všem spolupracujícím institucím, protože bez spolupráce bychom dobrou sociální práci dělat nemohli.

A jedno velké poděkování bych ráda vyjádřila i všem svým kolegyním, bez jejichž pracovního nasazení bychom jen těžko zvládli běžnou agendu i všechny další úkoly, které nám přinesla epidemie covid-19.

Bc. Michaela Kanická (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)

NAHORU