Aktuální články

Představujeme: Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Klatovy

Klatovský zpravodaj 6/2021

Odbor výstavby a územního plánování je na Městském úřadě v Klatovech jedním z odborů, který zajišťuje čistě výkon státní správy v přenesené působnosti, a to na úseku územního plánování a stavebního řádu jako obecný stavební úřad, úřad územního plánování a vyvlastňovací úřad.

Odbor výstavby existoval při Městském úřadě v Klatovech (dříve MěstNV Klatovy) vždy od nepaměti, v různých formách a s různými pravomocemi. Vykonával vždy funkci obecného stavebního úřadu, před 1. 11. 1990 ale jen pro vlastní město Klatovy. Kromě funkce stavebního úřadu zajišťoval do této doby též investorskou činnost, a to jak pro budování technické infrastruktury, která spočívala především v technické vybavenosti pro novou výstavbu rodinných domů, tak investorskou činnost v bývalé akci „Z“.

Od začátku listopadu 1990 byla na základě vyhlášky tehdejšího ONV v Klatovech na odbor výstavby a územního plánování přenesena i pravomoc výkonu činnosti obecného stavebního úřadu (tzv. výkon státní správy v přenesené působnosti) ve více územních obvodech obcí části klatovského okresu. Kromě činnosti stavebního úřadu vykonával odbor od té doby i obsáhlejší činnosti ve věcech územního plánování a velice nepopulární činnost vyvlastňovacího úřadu pro celé své správní území.

Pro představu čtenáře, v celém Plzeňském kraji působí 49 obecných stavebních úřadů, z toho v okrese Klatovy je jich 6. Kromě Klatov se nachází dále v Sušici, Horažďovicích, Kašperských Horách, Nýrsku a Železné Rudě, vždy pod hlavičkou městského úřadu. A ještě trochu podrobnějších čísel – zdejší stavební úřad zajišťuje svoji činnost celkem pro 41 obcí (z toho 6 měst a celkem 206 částí obcí) na 167 katastrálních územích o rozloze 664 km2, s počtem obyvatel cca 42 000 (dle přiloženého obrázku SO ORP Klatovy obce ve žluté a hnědé barvě). Úřad územního plánování shodně s vyvlastňovacím úřadem pak zajišťují svoji činnost celkem pro 44 obcí (z toho 8 měst a celkem 242 částí obcí) na 205 katastrálních územích o rozloze 906 km2, s počtem obyvatel něco málo přes 50 000 (dle přiloženého obrázku obce ve žluté, hnědé a zelené barvě). A takto rozsáhlé území má na starosti 12 zaměstnanců odboru s počtem podání cca 4 000/rok.

Rozsah činnosti odboru vyplývá z příslušných ustanovení stavebního zákona, který je nejvýznamnějším předpisem veřejného stavebního práva. Pojetí českého stavebního zákona je již tradičně založeno na spojení pravidel pro provádění staveb (stavební řád) a pravidel upravujících využití území pro stavební účely. V neposlední řadě stavební zákon obsahuje základní regulace projektové činnosti ve výstavbě a provádění staveb, i základní vymezení obecných požadavků na výstavbu, které jsou dále podrobně obsaženy v obecně závazných prováděcích právních předpisech a normách EN A ČSN. A tyto předpisy jsou hlavním nosným pilířem činnosti právě stavebního úřadu v rámci povolovacích procesů.

Kromě výše uvedených pravidel, spojených s umisťováním a povolováním staveb, se stavební zákon podrobně zabývá i činnostmi v oblasti územního plánování, což znamená komplexní a kontinuální uspořádání území a koordinace veřejných a soukromých záměrů, zejména výstavby. A tyto činnosti jsou zase partií úřadu územního plánování.

Stavební zákon dále mimo výše uvedeného obsahuje i vymezení účelů vyvlastnění a omezení vlastnického práva, které jsou dále podrobně upraveny specificky i v jiných právních předpisech, zejména v zákoně o vyvlastnění a zákoně o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické a komunikační infrastruktury. Práce s těmito právně náročnějšími předpisy je pak hlavní činností vyvlastňovacího úřadu, působícího rovněž pod hlavičkou odboru výstavby a územního plánování.

Z hlediska hierarchie ve věcech územního plánování a stavebního řádu je zdejší odbor výstavby a územního plánování na nejnižším stupni (tzv. prvoinstanční orgán), nadřízeným orgánem je odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje a nejvyšším orgánem ve struktuře stavebních úřadů je pak Ministerstvo pro místní rozvoj, které je tzv. ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a stavebního řádu.

V neposlední řadě považuji ze důležité zmínit, že všechny kanceláře odboru, spolu se zasedací místností a archivem stavebních dokumentací, najdete v přízemí opravené historické budovy bývalé jezuitské koleje v Balbínově ulici č.p. 59/I, s hlavním vchodem z náměstí vedle průchodu pod Černou věží.

Ač se zde odbor nachází cca od roku 2011, stále se najdou klienti zejména starších ročníků, kteří nás hledají na původním pracovišti v hlavní budově radnice. Na přiložené fotodokumentaci nechávám nahlédnout jak do klenbového prostoru zasedací místnosti s prémiovou štukatérskou výzdobou, tak i, což je pro někoho méně známý pohled, do oken budovy z vnějšího dvorního traktu, přes krásnou květinovou výzdobu nádvoří.

Ing. Pavel Boublík (vedoucí odboru výstavby a ÚP)

NAHORU