Aktuální články

Průběh produkce odpadu v roce 2020

Klatovský zpravodaj 1/2021

Loňský rok byl pro občany města Klatovy prvním rokem, kdy se změnil způsob úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Zásadním rozdílem oproti předchozím letům je způsob úhrady ze strany občanů, tedy zavedení jednotného poplatku za každého poplatníka tak, jak je to specifikováno příslušnou vyhláškou. V předchozím období byla prováděna úhrada tzv. „za popelnici“. Zavedení poplatku předcházela náročná příprava, nový systém měl své odpůrce i příznivce.

Jedním z argumentů proti zavedení poplatku bylo, že systém je demotivující z hlediska třídění odpadů, že odpady, které jsou standardně tříděny a ukládány do příslušných nádob na tříděný odpad podle komodit, budou občany odhazovány do směsného komunálního odpadu (SKO) a že množství SKO bude mít prudce stoupající tendenci. Skutečná data za prvních 10 měsíců roku 2020 naštěstí tuto hypotézu nepotvrdila, jak ukazuje graf v galerii.

Na vysvětlení je potřeba uvést další informace. Do roku 2017 byl SKO evidován odpadovou společností, která prováděla jeho svoz. V letech 2018 a 2019 bylo městem Klatovy evidováno v kategorii tzv. „občan“ množství SKO, které bylo svezeno z jednotlivých popelnic, ovšem mimo společné bytové jednotky, tedy tam, kde byla úhrada prováděna prostřednictvím společenství vlastníků bytových jednotek (ty podléhaly samostatné evidenci). Od roku 2020 jsou i společenství vlastníků evidována jako „občan“. Modrá tečkovaná čára v grafu ukazuje pro snazší porovnání skutečnost roku 2019 dohromady za „občana“ a společenství vlastníků. Červená tečkovaná čára značí předpokládané navýšení množství SKO v roce 2020 o 10 % oproti roku 2019. Skutečnost se jeví tak, že nepředpokládáme překročení tohoto ukazatele.

Další pozitivní zkušeností, která vyplývá z dat od počátku roku, je pokles množství odpadů, katalogové označení „odpad z tržišť“. Jedná se o odpad odložený obyvateli a návštěvníky města do odpadkových košů a odpad z úklidu veřejného prostranství. Touto komoditou jsme zatím na úrovni roku 2018 a pod úrovní roku 2019 (přiložený graf). Zde je nutno upozornit i na to, že v komoditě odpadu z tržišť se projevuje i hygienickoepidemiologická situace tohoto roku, kdy byl nuceně omezen pohyb obyvatel i návštěvníků, a tím došlo i ke snížení produkce odpadků na veřejných místech.

Stále stoupající tendenci má i celková produkce tzv. „Objemného odpadu“. Jedná se o nespecifikovaný odpad, který je občany Klatov v průběhu celého roku odkládán do velkoobjemových kontejnerů ve sběrném dvoře. Současně je do této kategorie započítáván i odpad, který je pravidelně v jarních a podzimních měsících odkládán do kontejnerů rozvezených a následně svážených podle ohlášeného harmonogramu po celém území města Klatovy a integrovaných obcí. V rámci jarního a podzimního úklidu došlo v roce 2020 zatím k výraznému poklesu množství tak, jak je to patrné z následujících grafů.

 

Ing. Libor Hošek (vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy)

NAHORU