Aktuální články

Rozpočet na rok 2021

Klatovský zpravodaj 1/2021

Před několika málo dny skončil rok 2020, který se do naší paměti zapíše rozporuplným písmem. Vstupovali jsme do něj s nadějí a očekáváním, netušili jsme, jaké zákeřné překvapení nám záhy přinese.

„Coronavirus-covid“ obrátil náš život, nejen pomyslně, vzhůru nohama. Strach, stres, nejistota, improvizace prostoupily veřejný prostor. Mnozí selhali, ztratili důvěru sami v sebe a ztratili či ztrácejí důvěru naši. Na straně druhé byly a jsou, naštěstí, i kvality jiné – sebeobětování, odvaha, kompetence, snaha pomoci, láska. Láska? Ano, co jiného je empatie velké části společnosti, s níž souhlasí s opatřeními, která mají ochránit tzv. „rizikové skupiny“? Nejsme však všichni tak trochu rizikovou skupinou? Odpověď na otázku nám dají až týdny, měsíce a roky příští. Doufejme jen, že jdeme po správné cestě.

Navzdory turbulentnímu ekonomickému prostředí jsme připravili a schválili  rozpočet našeho města na rok 2021 již před Vánoci. Stejně jako v minulých letech jsme jeho tvorbě věnovali maximální péči, opakovaně byl projednán finanční komisí a finančním výborem, detailní prezentace jeho relací byla provedena na semináři zastupitelů. Podrobně se jím zabývala rada města. Jako poslední to, které rozhoduje, se uskutečnilo jednání zastupitelstva. Díky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a schválení rozpočtu na rok 2021. Máme tak první rozpočet města, který bude v průběhu roku možné upravovat samostatnými rozpočtovými opatřeními.

Tradičně je první rozpočet na daný rok koncipován jako provozní rozpočet města.  Oproti letům minulým jsou v rozpočtu však již nyní zakomponovány (poněkud) vyšší investice, a to na úrovni 33 mil. Kč. Tou nejvýznamnější z nich je částka 25 mil. Kč věnovaná komunikacím. O ní rozhodlo zastupitelstvo města již v září letošního roku. Nechceme ani v této „covidí době“ vzdát snahu pečovat o své město, udržovat komunikace, chodníky, parky. Chceme, aby bylo patrné, s jakými provozními přebytky může město disponovat (proto jsme příslušným způsobem doplnili prezentaci k rozpočtu, tu najdete na webových stránkách města) a zároveň respektujeme pravomoc zastupitelstva rozhodovat o investicích, jejich výši a prioritách. Investice budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními tak, jak budou „nabíhat“ investiční akce a projekty, a také podle toho, jaké priority jim zastupitelé přisoudí. Respektovat budeme své finanční možnosti dané nesporným poklesem výše sdílených daní v souvislosti s ekonomickými dopady koronavirové krize.

Klíčovým parametrem rozpočtu na rok 2021 jsou sdílené daně. Po diskusi ve finanční komisi a finančním výboru je rozpočtujeme částkou 270 mil. Kč. Tato částka „pokryje“ nejen předpokládané zrušení tzv. superhrubé mzdy a důsledky z toho vzniklé (snížení příjmů státního rozpočtu). Případné kompenzace za ztráty příjmů, které městům a obcím přislíbil premiér vlády České republiky, budeme rozpočtovat až poté, co budou schváleny parlamentem a stanou se skutečností.

Náš návrh pracuje s provozním přebytkem ve výši 78,2 mil. Kč, jehož součástí jsou však i částky účelově rezervované na výdaje „voda, kanalizace, teplo a odpady“ v celkové výši  63,2 mil. Kč. „Volně použitelný provozní přebytek“ tak dosahuje částky 15 mil. Kč. Tento přebytek bude po zúčtování roku 2020 doplněn o rozpočtovou rezervu tohoto roku. Tím, po doplnění o případné další externí zdroje (připomínám, že máme smluvně zajištěný kontokorentní úvěr ve výši 100 mil. Kč, který nečerpáme), získáme celkový rozsah disponibilních zdrojů města pro financování projektů roku 2021 a následujících období.

Nechceme si nic nalhávat, proto volíme realistický pohled na své finance. Respektujeme zásadu opatrnosti, nenadhodnocujeme příjmy, mírně nadhodnocujeme výdaje. Výdaje projektujeme v částkách, které kopírují úroveň roku 2020. Nechceme totiž, aby město a naše organizace neměly peníze na údržbu a péči o město. Péčí nerozumíme jen opravy a údržbu komunikací, chodníků, parků,

o nichž jsem již hovořil. Péčí o město jsou i podpora sportu, kultury, společenského života. I proto jsme navýšili příspěvek do tzv. fondu dotací o 2 mil. Kč na 12 mil. Kč ročně. Více tak zbyde na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže, na zájmové aktivity i na mimořádné dotace. Věřím, že budou použity pro dobrou věc a rozkvět města.  Základní relaci rozpočtu města popisuje přiložená tabulka.

Ing. Václav Chroust

Ing. Václav Chroust (místostarosta města)

NAHORU