Aktuální články

Seriál: Klatovské školky a školy

Klatovský zpravodaj 5/2024

Spolu k rok z a k rokem...

Mateřská škola Koldinova 445

Historie

Když zalistujete v kronice mateřské školy, najdete tam záznamy o zahájení výstavby mateřské školy v roce 1959. Budova byla zasazena do travnatého prostoru uvnitř nově vznikajícího sídliště za hotelem Centrál. Stavbu prováděly Pozemní stavby Klatovy. Dne 6. 11. 1961 byly otevřeny tři třídy mateřské školy pro 90 dětí. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci ONV, vedoucí odboru školství i školní inspektorka. Podle záznamů z kroniky byli všichni nadšeni krásou školy i vnitřním vybavením. Patronem mateřské školy se stal klatovský závod Retex. Zaměstnanci závodu pomáhali při dovybavení školy, při opravách zahrady a plotu. Spolupráce byla oboustranná, děti do závodu Retex chodily na exkurze do provozu, vystupovaly s pěveckým souborem při oslavách a setkáních zaměstnanců patronátního závodu.

Od 1. ledna 2003 je mateřská škola součástí právního subjektu Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace.

Současnost

Provoz mateřské školy trvá dodnes. V současnosti je mateřská škola čtyřtřídní. Rekonstrukcí bytu školníka v suterénu školy vznikla nová třída pro 12 dětí. V roce 2014 získala budova novou zateplenou fasádu s barevnými míči, které má mateřská škola také ve svém logu. Rekonstrukcí prošla kuchyně, hygienické zázemí dětí i zaměstnanců. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a pomůckami naplňujícími záměry vzdělávacího programu Začít spolu.

Ve školním roce 2015/2016 byla otevřena speciální třída určena pro děti s nerovnoměrným či opožděným vývojem, pro děti s autismem, s ADHD, s opožděným vývojem řeči či vývojovou dysfázii. Zařazení je možné na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení. Třída nabízí malý kolektiv dětí, souběžné působení tří pedagogických pracovníků a využívá speciální pomůcky. Je provozně propojena s ostatními třídami a umožňuje společný pobyt i plynulý přechod do třídy běžného typu.

Zahrada mateřské školy je vybavena altánem, kopcem, herními a sportovními prvky, které umožňují celoroční pohyb dětí na zahradě. Součástí zahrady jsou vyvýšené záhony, kde děti pěstují bylinky a jednoduché nenáročné rostliny. Vzhledem ke strategické poloze MŠ je využíváno k vycházkám lesní prostředí Hůrky a Křesťanského vrchu. Příroda je zdrojem podnětů a inspirace a děti mají možnost učit se v přirozeném prostředí.

Od roku 2015 realizuje mateřská škola vzdělávací program Začít spolu. Program se opírá o moderní poznatky z psychologie a pedagogiky a zároveň o osvědčené postupy, ke kterým se pedagogika dopracovala během svého vývoje (Komenský, Gardner, Montessori, činnostní učení, projektové vyučování). Jeho hlavními principy jsou: společné vzdělávání pro všechny děti, aktivní zapojení dítěte, učení v souvislostech, rodiče a komunita vítanými partnery.

Den v mateřské škole začíná pro děti a rodiče ranním úkolem, který usnadní dětem vstup do třídy bez spěchu a stresu, seznámí rodiče se zaměřením konkrétního dne. Základním stavebním kamenem programu Začít spolu jsou Centra aktivit. Jsou to ohraničené učební prostory vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, ke hře, k práci. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se. Jsou vedeny k samostatnosti a spolupráci. Třídy MŠ tvoří 11 Center aktivit: Ateliér, Dílna, Domácnost, Knihy a písmena, Manipulační a stolní hry, Pokusy a objevy, Voda a písek, Hudba, Pohyb a dramatika, Školní zahrada. Centra aktivit jsou vymezená, označená názvem, pravidly. Po skončení činnosti přichází reflexe v hodnotícím kruhu.

Program Začít spolu vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je závazný pro všechny školy v síti MŠMT. Tím je garantován přirozený přechod mezi MŠ a ZŠ. V základní škole i v dalším životě děti zúročí svoji samostatnost a kompetence, které ve školce získaly a dále je mohou rozvíjet.

Hana Krátká (zástupkyně pro pracoviště MŠ Koldinova)

NAHORU