Aktuální články

Územní plán města Klatovy a jeho změny

Klatovský zpravodaj 2/2021

Vážení Klatované, v úterý dne 9. února se sejde zastupitelstvo města. Na programu jednání bude mít i tzv. 2. změnu územního plánu. Ta se dotýká nejen prostoru města samého, ale i některých přidružených (integrovaných) obcí. Dovolte mi nejprve stručně připomenout, co vlastně územní plán je.

Územní plán je jedním z nejvýznamnějších rozvojových dokumentů, které město pořizuje. Ve chvíli, kdy chceme stavět či přestavovat svůj dům nebo kdy se zajímáme o urbanistický vývoj určité části města, vždy se ptáme na to, „co říká územní plán.“ Ten je, jako základ územně plánovací dokumentace, vždy tím prvním, co bychom měli zhlédnout a prostudovat. Správný územní plán se snaží racionalizovat prostorové a funkční uspořádání svého území v krajině. Hledá předpoklady, které by umožnily další výstavbu, rozvoj veřejného prostoru, vlastně trvale udržitelný rozvoj území. Hledá rovnováhu mezi různými zájmy – lidí, životního prostředí, hospodářství nebo, chcete-li, podnikání. Ačkoliv všichni toužíme dosáhnout ideálu, realita je vždy určitým kompromisem.

Vývoj českých stavebních předpisů na počátku 21. st. vyvolal nutnost pořídit nový územní plán města. „Starý“ územní plán byl totiž z roku 1994 a byl též poměrně často měněn (do roku 2016 celkem 17x). Cesta k novému územnímu plánu započala již v květnu roku 2012, kdy zastupitelstvo rozhodlo o tom, že jeho zpracovatel bude vybrán formou anonymní architektonické soutěže. Té se zúčastnilo 9 ateliérů, všechny předložily hodnotné návrhy. Vítězem se stal ateliér Aulík-Fišer Architekti, s.r.o. Partner firmy Jakub Fišer řídí tým architektů, kteří pro nás od té doby pracují. V roce 2019 byla schválena 1. změna územního plánu, nyní v roce 2021 chceme projednat a schválit jeho změnu druhou. Všechny dokumenty (včetně výkresů změn a schématu porovnání stávajícího a navrhovaného územního plánu) jsou k dispozici na webových stránkách města v části věnované právě územnímu plánu ZDE.

Až zastupitelstvo 2. změnu územního plánu schválí, završí se tak druhá etapa celého procesu změny územního plánu – etapa „administrace,“ v níž dominantní role náležela městu Klatovy v zastoupení odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Klatovy jako „orgánu územního plánování, který pořizuje územně plánovací dokumentace.“ Proč tak složitá formulace? Odráží se v ní prvky spolupráce samosprávy (město Klatovy, a tzv. pověřený zastupitel) a státní správy (odbor výstavby a územního plánování). Odráží se v ní i skutečnost, že město může mít leckdy jiný názor než má „úřad“ (a nejen úřad „stavební“), který se hájí tím, že je svázán zákonnými omezeními.

A co bude dál?

Již v této chvíli probíhá první etapa další změny územního plánu. Ta bude završena opět jednáním zastupitelstva, kterému bude předloženo k projednání a schválení tzv. „zadání změny územního plánu.“ Město Klatovy (odbor rozvoje města) již nyní přijímá od občanů, společností, institucí návrhy na změnu územního plánu. Chtěli bychom, abyste měli možnost své podněty podávat až do konce tohoto roku – tj. do 31. 12. 2021. Poté bychom ve spolupráci s architektkou města, zpracovateli územního plánu, projednáním v komisi pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ („komisi výstavby“), projednáním s osadními výbory, s veřejností, a to vždy za účasti příslušných pracovníků města (odbor rozvoje, odbor výstavby a územního plánování, odbor životního prostředí, hospodářský odbor...) připravili zadání nové změny územního plánu. Vezmeme-li v úvahu složitost procesu i zákonné procesní lhůty, pak by tato třetí změna územního plánu mohla být předložena zastupitelstvu k projednání a schválení v druhé polovině roku 2022.

A závěrem malé překvapení: na jednání zastupitelstva bychom rádi představili i softwarovou 3D platformu s tajemným jménem „luucy“ umožňující zobrazovat různá území a jeho vrstvy v „trojrozměrném pohledu.“ Do této platformy můžeme „nahrát“ i náš územní plán. Časem budeme moci nahlížet město, krajinu, územní plán (a nejen ten) na obrazovce svého počítače „z klidu domova.“ Dokonce si budeme, při diskusi o různých stavebních projektech či studiích, moci modelovat různé varianty zadání projektů i varianty jejich řešení. Podaří-li se nám „luucy“ ve spolupráci s dodavateli „domodelovat“, budeme zřejmě prvním městem v České republice s touto možností - ale o tom napíšeme podrobněji jindy.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, zpracování a administraci 2. změny územního plánu.

Přeji Vám zdraví a hezké dny.

Ing. Václav Chroust

Ing. Václav Chroust (místostarosta města)

NAHORU