Aktuální články

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

Klatovský zpravodaj 4/2024

Město Klatovy vypsalo další, v pořadí 14. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výjimkou zápůjčky 05 - obnova fasády domu včetně oplechování a 06 - zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

Zápůjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov.

Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých stanovených podmínek. Žadatel o zápůjčku musí být vlastníkem nemovitosti, která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude vybudována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby a nachází se na území města Klatov (I.-V. část) včetně Lub a územního obvodu města Klatov. Dům musí být starší 10 let, pouze u titulu Zateplení obvodového pláště domu musí být starší 5 let.

V případě stavby vyžadující stavebnípovolení musí mít žadatel v době podání žádosti o zápůjčku alespoň požádáno o toto povolení, před poskytnutím zápůjčky musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních případech je nutné doložit ohlášení stavby podané na OVÚP MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství nebo spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři měsíce.

Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta je u vestaveb či nástaveb bytů, a to 8 let. Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí (nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí být starší než jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky. Poslední známá úroková sazba vyhlášená Českou národní bankou je za měsíc prosinec 2023 a činí 4,14 %. Dle pravidel směrnice bude občanům poskytována půjčka za 4,13 % (poníženo o 0,01 %). Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti měsíců od podpisu smlouvy.

Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB se mohou informovat na MěÚ u paní Miluše Jakubcové, tel. 376 347 248, nebo pana Františka Kocfeldy, tel. 376 347 234.

Termín pro podání žádostí 14. kolaje od 22. 2. 2024 do 19. 4. 2024.

František Kocfelda (vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy)

NAHORU