Aktuální články

Změny v odpadech od r. 2022

Klatovský zpravodaj 1/2022

V souvislosti s novým zákonem o odpadech byl novelizován i zákon o místních poplatcích.

Touto novelizací byl mj. zrušen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl nahrazen novou právní úpravou – místním poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství, založeným na obdobných principech.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je již dle svého názvu poplatkem za samotnou existenci systému nakládání s komunálním odpadem v obci. Tento poplatek vychází z principu, že ze systému má prospěch každá osoba, která je přihlášena v obci nebo vlastní na území obce nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a to zásadně stejnou měrou.

Nová právní úprava zahrnuje mezi poplatníky i právnické osoby (např. družstvo, obchodní společnost atd.) + svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, které jsou vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba.

Nová obecně závazná vyhláška č. 5/2021 (k dispozici na www.klatovy.cz/mukt/vyhlasky.asp), účinná od 1. 1. 2022, která zahrnuje výše zmíněné úpravy, rozšiřuje i okruh osvobození od poplatku. Nově je od placení poplatku osvobozena osoba, která v příslušném kalendářním roce pobývá po dobu delší než 6 měsíců mimo území ČR.

Co je důležité – poplatek zůstává pro r. 2022 ve stejné výši – tedy 450 Kč/rok.

Ing. Milan Jarošík (tajemník)

NAHORU